Ο ρόλος των επαγγελματιών νυχτερινών κέντρων στη διασκέδαση των νέων (2003)

Σκοπός

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή ή ασχολούνται με τους νέους, για τους ίδιους τους νέους, τη νυχτερινή διασκέδαση, τα ΜΜΕ και την πρόληψη των ναρκωτικών.

Μεθοδολογία

Το δείγμα αποτέλεσαν 57 άτομα, εργαζόμενοι στο περιβάλλον της νυχτερινής διασκέδασης, στα ΜΜΕ που απευθύνονται σε νέους και στις υπηρεσίες πρόληψης, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων νέων. Η συλλογή στοιχείων πραγματοποιήθηκε με ανώνυμο, ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο.

Κύρια ευρήματα

Από τις απαντήσεις των ερωτώμενων προκύπτει ότι :

  • το 43,2% θεωρούν ότι «οι χώροι νυχτερινής διασκέδασης είναι για τους νέους ένα καλό μέρος για να κάνουν χρήση ναρκωτικών»,
  • το 59,5% έχουν τη γνώμη ότι ο αριθμός των νεαρών θαμώνων που «έχουν προβλήματα με τα ναρκωτικά» είναι αυξανόμενος,
  • στην πλειονότητά τους θεωρούν επικίνδυνες συμπεριφορές την εβδομαδιαία χρήση έκστασης (95,5%) και κοκαίνης (90,9%), καθώς και την εβδομαδιαία μέθη (81,8%),
  • στην πλειονότητά τους (79,5%) θεωρούν ότι η διαθεσιμότητα των ναρκωτικών αποτελεί τον κυριότερο λόγο για τον οποίο οι νέοι καταναλώνουν ναρκωτικά στο περιβάλλον της νυχτερινής διασκέδασης.

Σχετικές δημοσιεύσεις (με χρονολογική σειρά)

  • Calafat, A., Fernandez, C., Juan, M., Bellis, A., M., Bohrn, K., Fenk, R., Hughes, K., Kerschl, A., V., Kuussaari, K., Kokkevi, A., Mendes, F., Siamou, I., Simon, J., Stocco, P., Wijngaart, G., Zavatti, P. (2004) Cultural Mediators in a Hegemonic Nightlife, Opportunities for Drug Prevention. IREFREA, Mallorca. ;